فرهنگ سکوت و ادبیات تکفیری

فرهنگ سکوت و ادبیات تکفیری طارق سعیدی؛ استاد دانشگاه و عضو گروه حرکت برای تغییر ادبیات تکفیری قو‌ی‌ترین سازوکار فرهنگ سکوت است. فرهنگ سکوت ابژه را در سطح سوژه‌ی جمعی، کنش‌گر و اندیشه‌ورز بالا نمی‌کشد که در برابر چشم همه‌چیزبین قدرت قرار گیرد، بل با به سکوت واداشتن آن به حذف ارزشی و فیزیکی انسان نوعی، می‌پردازد. فرهنگ سکوت در حوزه‌های مختلف آموزشی، فضای مجازی و … سازوکارهای متفاوتی دارد که یکی از آن سازوکارها «ادبیات تکفیری» است. همچنین فرهنگ … ادامه خواندن فرهنگ سکوت و ادبیات تکفیری