تماس باما

نون فراخوانی به‌سوی روشنگری

صاحب امتیاز: عظم‌الدین برکی – azmuddinbaraki@gmail.com
سردبیر: محمدآغا ذکی
صفحه‌آرا: رضا پارسا
شورای نویسندگان: سید محمد فقیری، عبدالله سلاحی، احمد هورام، طاهره سجادی، عبدالواسع رحمانی و عصمت‌الله جعفری
شماره تماس و ایمیل آدرس :noon2019media@gmail.com – 0707176753 / 0782746006